top of page
Αναζήτηση

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2024 Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης Αὐγουστίνου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!


Δοξάζουμε τὸν Κύριο τῆς δόξης γιὰ τὴν εἴσοδό μας σήμερα στὸ νέο ἔτος! Ταυτόχρονα γιορτάζουμε μὲ χαρὰ τὴ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους φίλους τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων.

Ὁ ἅγιος Βασίλειος, σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς περίφημες ὁμιλίες του, τὴν ὁποία ἀπηύθυνε στοὺς πλουσίους τῆς ἐποχῆς του, γράφει: «Γνωρίζω πολλοὺς ποὺ νηστεύουν, προσεύχονται, θρηνοῦν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους, δείχνοντας ἔτσι κάθε εἴδους εὐλάβεια ποὺ δὲν τοὺς κοστίζει τίποτα, ἀλλὰ δὲν χαρίζουν οὔτε ἕνα μικρὸ κέρμα σ᾽ ὅσους βρίσκονται σὲ ἀνάγκη. Σὲ τί θὰ τοὺς ὠφελήσουν οἱ ὑπόλοιπες ἀρετές; Ἀφοῦ δὲν θὰ γίνουν ἀποδεκτοὶ στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν»[1].


Μὲ τὴ φοβερὴ αὐτὴ διατύπωση ὁ Μ. Βασίλειος δὲν μειώνει, ἀσφαλῶς, τὴν ἀξία τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα. Ὁ ἴδιος, ἄλλωστε, εἶχε τόσο μεγάλη πεῖρα σ᾽ αὐτόν, ὥστε νὰ ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα πρότυπο πιστοῦ ἀνθρώπου καί στὴ νηστεία, καί στὴν προσευχή, καί στὴ μετάνοια. Μὲ αὐτὴν τὴν πρόταση ὁ ἅγιος Βασίλειος ἀναδεικνύει ἁπλῶς τὴν ἁρμονικὴ ἑνότητα πίστεως καὶ ἔργων, ἤ, ὅπως τὸ διατυπώνει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, καὶ μάλιστα μὲ ἔμφαση, τρεῖς φορές: «ἡ πίστη, ἂν δὲν ἐκδηλώνεται μὲ ἔργα, μόνη της εἶναι νεκρή»[2].


Σὲ μιὰ σπουδαία ὁμιλία του, ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας, λέει τὰ ἑξῆς: «Στὶς μέρες μας ὑπάρχει μιὰ διαφωνία γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ἡ μία μερίδα διατείνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Προνοίας. Οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Πρεσβύτεροι εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μόνο. Ἡ ἄλλη μερίδα φρονεῖ ὅτι εἶναι περιττὲς οἱ τυπικὲς ἐπαναλήψεις, οἱ ἱερές ἀκολουθίες. [Σύνθημά της:] Ἔξοδος ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες. Φιλανθρωπία, ἀλτρουϊσμός. Ὅμως ἡ σωστὴ ἄποψη βρίσκεται στὴ μέση. Εἶναι ἡ συγχώνευση τῶν δύο αὐτῶν ἀπόψεων.


Ἡ Ἐκκλησία χωρὶς τὰ Μυστήρια, χωρὶς ἀδιάλειπτη προσευχή, χωρὶς ἱερὲς ἀκολουθίες παύει νά εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμός. Γίνεται σύλλογος ἀγαθοεργιῶν ποὺ μπορεῖ νὰ διαλυθεῖ εὔκολα. Ἐπίσης γνωρίζει καλὰ ὅτι ἡ βοήθεια σὲ αὐτὸν ποὺ ἔπεσε στοὺς ληστὲς καὶ τὰ παραδείγματα ἔμπρακτης ἀγάπης ποὺ δίδαξε ὁ Χριστός, ὡςπροϋποθέσεις γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἶναι ὑποχρεωτικὰ γιὰ κάθε χριστιανό. Στὴν τελικὴ κρίση δὲν θὰ ὑπάρχει ἔλεος γι᾽ αὐτὸν ποὺ δὲν ἔδειξε εὐσπλαχνία[3].


Ἡ Ἐκκλησία (...) πορεύεται ἐδῶ καὶ αἰῶνες στὴ μεσαία καὶ βασιλικὴ ὁδό». Καὶ καταλήγει ὁ ΟἰκουμενικὸςΠατριάρχης μας: «Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χωρὶς νὰ παραλείψει οὔτε ἕνα "Κύριε ἐλέησον" στὸν Ναό, ἵδρυε φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα ὅπου αὐτὸ ἦταν δυνατό»[4].


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!


Αὐτὴ τὴ μεσαία ὁδὸ ἀγωνιζόμαστε ν᾽ ἀκολουθοῦμε κι ἐμεῖς ἐδῶ στὴ Γερμανία. Θὰ ἤθελα νὰ ἐπωφεληθῶ ἀπ᾽ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἐκφράσω σὲ ὅλους σας, στὸν καθένα καὶ στὴ καθεμία ἀπὸ σᾶς ξεχωριστά, τὴν πιὸ πηγαία εὐχαριστία μου ποὺ συμμετέχετε ἐνεργὰ στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας καί, ταυτόχρονα, πρωτοστατεῖτε στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέοι καὶ νέες ἐθελοντές, προσφέρετε χωρὶς δεύτερη σκέψη κόπο, χρόνο καὶ χρῆμα, ὥστε ὅλοι ὅσοι βρίσκονται σὲ ἀνάγκη νὰ βρίσκουν στήριγμα στὴν ἐνορία τους, ἀκόμα κι ὅταν αὐτὴ εἶναι μικρὴ σὲ δύναμη καὶ δυνατότητες. Μέσῳ αὐτῶν τῶν ὑπέροχων ἀνθρώπων, κάθε ἐνορία βρίσκεται πάντοτε κοντὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἔρθουν στὴν ἐκκλησία, ὅπως γιὰ παράδειγμα σ᾽ ἐκείνους ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ τὸν πόνο μιᾶς ἀσθένειας ἢ τὴ θλίψη μιᾶς ἀδυναμίας, εἴτε στὰ σπίτια τους εἴτε στὰ νοσοκομεῖα τῆς χώρας.


Ὁλόψυχη ἡ εὐγνωμοσύνη μου καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ πρωτοστάτησαν στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, ἀλλὰ δὲν βρίσκονται πλέον ἀνάμεσά μας. Ἰδιαίτερα ἐνθυμοῦμαι τὸν ἐπὶ 47 ἔτη Βοηθὸ Ἐπίσκοπό μας Ἀρίστης Βασίλειο. Ἂς εἶναι αἰώνια ἀσφαλισμένη ἡ μνήμη ὅλων στὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ!

Ἐγκάρδια εἶναι ἡ εὐχαριστία μου καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς, ποὺ ἀγαπᾶτε καὶ συμβάλλετε καθημερινὰ στὴν ὀμορφιά, τὴν καθαριότητα καὶ τὴν τάξη τῶν ναῶν καὶ τῶν πνευματικῶν κέντρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.


Σᾶς εὐχαριστῶ πατρικὰ καὶ γιὰ τὴν πρόθυμη ἀνταπόκρισή σας στὶς δύο ἐκκλήσεις μου γιὰ τὴ διεξαγωγὴ ἐράνου ὑπὲρ τῶν σεισμοπαθῶν, τὸν Φεβρουάριο, καὶ ὑπὲρ τῶν πυροπαθῶν καὶ τῶν πλημμυροπαθῶν, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2023. Μὲ τὶς γενναῖες δωρεές σας φανερώσατε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴ δύναμη τῆς χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης.


Τὴ δύναμη τῆς ἐθελοντικῆς ἐργασίας καὶ τῶν συγκινητικῶν δωρεῶν πλειάδος ἐνοριτῶν φανερώνει καὶ τὸ παράδειγμα τῆς ᾽Ενορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Reutlingen, ὅπου λειτουργοῦν δωρεὰν ἀπὸ τὸ 2018 χῶροιφιλοξενίας μὲ τὴν ἐπωνυμία «Στέγη Ἀγάπης», ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες ἔρχονται στὴ Γερμανία γιὰ ἐξειδικευμένες θεραπεῖες ἢ περίπλοκες ἐγχειρήσεις πολλὲς φορὲς μικρῶν παιδιῶν, στὶςπανεπιστημιακὲς κλινικὲς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς Ὀρθοδόξου Διακονίας, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐθελοντὲς ἐνορίτες, φροντίζουν τὴν μεταφορὰ τῶν ἐπισκεπτῶν στὰ νοσοκομεῖα, ἐνῷ τελοῦν καὶ χρέη μεταφραστοῦ, ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη συνεννοήσεως μὲ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ τὶς διάφορες ὑπηρεσίες.


Ἄλλο σπουδαῖο παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Ἐνορία τῆς πόλεως Ludwigshafen, ὅπου τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2023 τελέσθηκαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μέχρι νὰ ἔλθει ἡ εὐλογημένη αὐτὴ ὥρα ἐργάστηκαν ἐντατικὰ καὶ προσέφεραν πολύτιμες ὑπηρεσίες ὅλοι οἱ ἐνορίτες, μὲ πρῶτο τὸν μακαριστὸ π. Κωνσταντῖνο Ζαρκανίτη, τὸν φλογερὸ αὐτὸ ἱερέα τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος ἀναπαύεται πλέον στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ καλοὶ διάδοχοί του συνεχίζουν μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο τὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία, πάντοτε μὲ τὴν πολύτιμη συνεργασία καὶ τὴ βοήθεια ὅλων τῶν πιστῶν.


Αὐτὰ εἶναι μόνο δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα στὴ ζωὴ τῆς Μητροπόλεώς μας, ποὺ καταδεικνύουν τὴ βαθιὰ σύνδεση μεταξὺ τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τῆς ἔμπρακτης φιλανθρωπίας ποὺ ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες μας. Γι᾽ αὐτὸ εὐχαριστῶ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς μου ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆςΓερμανίας καὶ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς εὐλαβεῖς κληρικούς μας, ὅσοι διακονεῖτε ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα, ὅπου κι ἂν βρίσκεστε, πολλὲς φορὲς μάλιστα κάτω ἀπὸ ἀντίξοες συνθῆκες, ἀκολουθώντας τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας: ὅταν κάνουμε τὸ καλό, νὰ μὴ ξέρει οὔτε τὸ ἀριστερό μας χέρι τί κάνει τὸ δεξί μας[5].


Εὔχομαι πατρικὰ στὸ νέο ἔτος νὰ ἔχουμε συνειδητὴ καὶ βαθιὰ συμμετοχὴ στὶς ἀκολουθίες καὶ στὰ μυστήριατῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαίτερα στὴ Θεία Λειτουργία, ὥστε, βγαίνοντας ἀπὸ τὸν ναό, νὰ μὴ χάνουμε χρόνο σὲ ἀνώφελα καὶ μάταια πράγματα, ἀλλὰ νὰ πρωτοστατοῦμε σὲ καλά ἔργα, χρήσιμα στοὺς συνανθρώπους μας[6].


Εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος!

 

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2024

 

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


[1] Μ. Βασιλείου, Ὁμιλία πρὸς τοὺς πλουτοῦντας, PG 31, 288A.

[2]  Ἰακ. 2,14-26, ἐδῶ στ. 17.

[3] Βλ. Ἰακ. 2,13.

[4] Βλ. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ὁμιλία κατὰ τὴν τελετὴ ἁγιασμοῦ τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου Τριπόλεως, Τρίπολη, 22 Σεπτεμβρίου 2009.

[5] Βλ. Μτθ. 6,3.

[6] Βλ. Τιτ. 3,8-9.Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2024

Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης Aὐγουστίνου Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Σήμερα ὁλοκληρώνεται ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα. Στὸ ταξίδι αὐτό, κατὰ τὴ Μ. Σαρακοστὴ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣ

Comments


bottom of page