top of page
Lefka-2.jpg

Ἐπίσκοπος Λεύκης Εὐμένιος

O Eπίσκοπος Λεύκης Ευμένιος (κατά κόσμον Γεώργιος Πέτρου Ταμιωλάκης) γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Χαράλαμπος Λασιθίου Κρήτης το 1945. Μετά τις εγκύκλιες και γυμνασιακές σπουδές στη γενέτειρά του γράφηκε το 1972 στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1976.

Το 1959 εισήλθε ως δόκιμος Μοναχός στην Ιερά Μονή Κρουσταλλένιας Λασιθίου. Το 1964 εκάρη Μοναχός και χειροτονήθηκε Διάκονος, ενώ την Κυριακή των Βαΐων του 1977 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος, χειροθετηθείς εν συνεχεία σε Αρχιμανδρίτη.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

Ariane I.jpg

Επίσκοπος Αριανζοῦ Βαρθολομαίος

(Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ Bαρθολομαῖος (κατά κόσμο Ἰωάννης Kεσίδης) γεννήθηκε τό 1968 στην Kαστοριά. Ὁλοκλήρωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του στή γενέτειρά του. Σπούδασε θεολογία στό Tμῆμα Ποιμαντικῆς καί Kοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-λονίκης. Εἶναι κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώ-ματος εἰδικεύσεως τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου στόν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί Δογματικῆς Θεολογίας. Ἐκτός τῆς μητρικῆς ὁμιλεῖ τή γερμανική καί τήν ἀγγλική γλῶσσα. Χειροτονή-θηκε Διάκονος (1995) και Πρεσβύτερος (1996), προχειρισθείς αὐθη-μερόν σέ Ἀρχιμανδρίτη, ἀπό τόν Σεβασμιώ-τατο Mητροπολίτη Γερμανίας κ. Aυγουστίνο. Ὑπηρέτησε στήν Ἱ. Μητρόπολη Γερμανίας ὡς Ἀρχιδιάκονος  (1995-1996) καἰ στή συνέχεια ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Προφήτου Ἠλιού Φραγκφούρτης (1996-2004). Η χειροτονία του σε Επίσκοπο τελέσθηκε στον Ἱ.Ν. Προφήτου Ἠλιού Φραγκφούρτης τήν 10η Ιουνίου 2004. Ὀνομαστήρια: 11 Ἰουνίου.

Bischof%20Emmanuel%20von%20Christoupolis

Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Ἐμμανουήλ

Ὁ Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Ἐμμανουήλ (κατὰ κόσμον Ἰωάννης Σφιάτκος) γεννήθηκε στὸ Duisburg τῆς Γερμανίας στὶς 14/1/1977. Σπούδασε στὸ Τμῆμα Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστήμιου Μονάχου (Ludwig-Maxi-milians-Universität München), ἀπὸ ὅπου ἀπε-φοίτησε τὸ ἔτος 2001. Δίδαξε τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σὲ τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Σχολεῖο Μονάχου καὶ στὸ Klenze-Gymnasium München.

Χειροτονήθηκε Διάκονος (20/11/2004), καὶ Πρεσβύτερος (26/11/2005) ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνο. Ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιδια-κόνου (15/8/2005) καὶ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη (25/12/2005). Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκου-μενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρί-του τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τὸ ἔτος 2008. Διορίστηκε ἀρχικῶς ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου καὶ τὸ 2008 ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ ἰδίου Ναοῦ, τὸν ὁποῖο ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων καὶ ἐξωράι-σε μὲ τὴν συνδρομὴ Ἑλλήνων και Γερμανῶν ἀπὸ τὸ Βερολῖνο. Τὸ ἴδιο ἔτος διορί-στηκε Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βερολί-νου, Βρανδεμβούργου καὶ Μεκλεμβούργου-Δυτικῆς Πομερανίας.

Ἀπὸ τὸ 2006 ἕως τὸ 2009 ἦταν πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ὀρθοδόξου Νεολαίας τῆς Γερμανίας (OJB). Μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως στὴν Γερμανία (OBKD) διορίστηκε πρῶτος Ἐπιτετραμμένος αὐτῆς στὴν Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση τῆς Γερμανίας καὶ στὴν Γερμανικὴ Βουλὴ τὸ 2009, θέση τὴν ὁποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Το 2014 ἐξελέγη παμψηφεὶ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ξενόγλωσσων Χριστια-νικῶν Ἐνοριῶν Βερολίνου καὶ Βρανδεμβούρ-γου (Internationaler Konvent Christlicher Gemeinden in Berlin und Brandenburg). Τὸ 2015 ἐξελέγη παμψηφεὶ πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Συμβουλίου Βερολίνου - Βρανδεμβούρ-γου (Ökumenischer Rat Berlin-Brandenburg), ἐπανεξελέγη παμψηφεὶ το 2018 καὶ κατέχει τὴν θέση αὐτὴ ἕως τώρα. Ἔχει συμμετάσχει σε πλεῖστα θεολογικά, διαθρησκευτικὰ καὶ διαπολιτισμικὰ συνέδρια καὶ ἔχει ἐκπροσω-πήσει τὸ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας σὲ ἐκδηλώσεις ὁμοσπονδιακοῦ ἐπιπέδου.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του έλαβε χώρα τὸ Σάββατο, 11 Ἰουλίου 2020, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου.

Ὁμιλεῖ τὴν ἑλληνική, γερμανικὴ καὶ ἀγγλικὴ γλῶσσα. Γνωρίζει ἐπίσης τὴν γαλλική.

Ambrosios von Argyroupolis

Ἐπίσκοπος Ἀργυρουπόλεως Ἀμβρόσιος

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀργυρουπόλεως Ἀμβρόσιος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης Κουτσουρίδης), τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Εὐθυμίας, γεννήθηκε (1968) καὶ μεγάλωσε στὴν Φλώρινα. Ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν Ἀργυρούπολη τοῦ Πόντου.

Ἐκπαίδευση: Πρωτοβάθμια· 4ο Πρότυπο Δημοτικὸ Σχολεῖο Φλωρίνης, Δευτεροβάθμια· 1ο Γενικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Φλωρίνης, Τριτοβάθμια· Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (1990), Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) καὶ Μεταπτυχιακὸ Δίπλωμα Εἰδικεύσεως τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου, στὸν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καὶ Δογματικῆς Θεολογίας (2008), μὲ σύμβουλο τὴν ὁμότιμη καθ. δρ. δρ. Δέσπω Ἀθ. Λιάλιου. Στὸ Τμῆμα Βυζαντινολογίας τοῦ Πανεπι-στημίου Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) παρακολούθησε ἐπὶ τριετία (1998-2000) τὶς παραδόσεις τοῦ ὁμοτίμου καθ. δρ. Erich Trapp.

Ἐκκλησιαστικὴ διακονία: κατηχητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (1988-1990)· εἴσοδος στὴν τάξη τῶν μοναχῶν διὰ ρασοευχῆς (26/7/1991) - ἐγγεγραμμένος στὸ μοναχολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κλαδορράχης Φλωρίνης· χειροτονήθηκε Διάκονος (27/7/1991), Πρεσβύτερος (30/1/1996) καὶ ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου (5/5/1996) ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο. Ὑπῆρξε ἔκτακτος ἐφημέριος καὶ ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης καὶ ἰδιαίτερος γραμματέας τοῦ Μητροπολίτου. Ἀπὸ τὸ 1997 συνεχίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας ὡς ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Brühl, Wesseling καὶ Euskirchen καὶ ἰδιαίτερος γραμματέας τοῦ Μητροπολίτου. Τὸ 2001 διορίζεται ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνο στὴν θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου. Παραλλήλως εἶναι ὑπεύ-θυνος τῶν ἐκδόσεων καὶ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς διοργανώσεως τῶν ἐτησίων ἱερατικῶν συνεδρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπῆρξε διευθυντὴς συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ Ὀρθόδοξη Παρουσία (2005-2009), ἐπιμελητὴς τοῦ ἐπετειακοῦ τόμου Μικρὲς Πατρίδες - Οἱ Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας (1963-2013), Βόννη 2014, καὶ ὑπεύθυνος τῆς ἐκδόσεως τοῦ διγλώσσου τόμου Synodos - Die offiziellen Dokumente des Heiligen und Großen Konzils der Orthodoxen Kirche (Kreta, 18.-26. Juni 2016), Bonn 2018 / Σύνοδος - Τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 18-26 Ἰουνίου 2016), Βόννη 2018.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολο-μαῖος τὸν συμπεριέλαβε στὴν ἀκολουθία του κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὸ Μιλάνο (Μάιος 1997), μὲ ἀφορμὴ τὴν 1600ὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Φραγκφούρτης (2014).

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του ἔλαβε χώρα τὴν 3η Ἰουλίου 2021, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ντύσσελντορφ.

bottom of page