top of page
Αναζήτηση

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2023

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου


* * *


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!


Κάθε Πρωτοχρονιά, ἀμέσως μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, τελοῦμε Δοξολογία γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ νέο ἔτος. Ὅπως τὸ λέει καὶ ἡ λέξη, σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀκολουθία πρωτίστως δοξάζουμε τὸν Θεὸ ποὺ μᾶς ἀξιώνει νὰ περάσουμε τὸ κατώφλι ἑνὸς ἀκόμα χρόνου τῆς ζωῆς μας καὶ Τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς εὐλογήσει μὲ τὴ θεία χάρη Του. Στὴ συνέχεια εὐχόμαστε νὰ ἔχουμε εἰρήνη καὶ ὁμόνοια καί, τέλος, στολισμένοι μὲ τὶς ἀρετές, νὰ προκόβουμε σὲ ἔργα ἀγάπης.


Στὴ σημερινὴ Δοξολογία οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴ Γερμανία ἔχουμε κι ἕναν ἐπιπλέον λόγο νὰ δοξάζουμε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν ἐπέτειο θὰ ἤθελα νὰ ἀνακαλέσω στὴ μνήμη σας τὸ ἀκόμα ἐπίκαιρο γράμμα μου ποὺ σᾶς εἶχα ἀπευθύνει στὴν 50ὴ ἐπέτειο, τότε ποὺ εἴχαμε τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπίσημα τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας κ. κ. Βαρθολομαῖος. Σ᾽ αὐτὸ ἔγραφα μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς.

Τὴν 5η Φεβρουαρίου 1963, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέδωσε τὸν ἱδρυτικὸ τόμο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ Μητρόπολή μας ἀπέκτησε ὑπόσταση καὶ μὲ τὴν εὐλογία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας μας συγκροτήθηκε σὲ νέες στέρεες βάσεις ἡ ὀρθόδοξη παρουσία στὴ Γερμανία μετὰ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα.


Ἀφορμὴ γιὰ τὸ καταπληκτικὸ αὐτὸ γεγονὸς στάθηκε ἡ ἐγκατάσταση ἐδῶ χιλιάδων Ἑλλήνων ἐργατῶν, οἱ ὁποῖοι, μαζὶ μὲ ἐργάτες ἀπὸ ἄλλες χῶρες, δέχθηκαν τὴν πρόσκληση τῆς τότε Δυτικῆς Γερμανίας νὰ ἐνισχύσουν τὸ ἐργατικὸ δυναμικό της στὴν κρίσιμη μεταπολεμικὴ ἐποχή. Οἱ λεγόμενοι Gastarbeiter ἐγκατέλειψαν τὴν πατρίδα ἀναζητώντας ἕνα καλύτερο μέλλον γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Κανεὶς τότε δὲν μποροῦσε νὰ προβλέψει τὴ δυναμικὴ αὐτῆς τῆς μεταφύτευσης. Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε ὡς πικρὴ ἀναγκαιότητα, κατέληξε νὰ εἶναι πιὰ μιὰ δημιουργικὴ πραγματικότητα. Ἤρθαμε τότε στὴ Γερμανία μὲ μία βαλίτσα στὸ χέρι, στὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχε χῶρος παρὰ μόνο γιὰ τὰ στοιχειώδη, κατοικούσαμε σὲ πρόχειρα καταλύματα καὶ ὁ ἐκκλησιασμός μας ἦταν πραγματικὸ κατόρθωμα. Μιὰ χούφτα ἱερεῖς, δίχως ναούς, δίχως μέσα, καὶ μιὰ Ἐκκλησία διαρκῶς ἐν κινήσει· ἔτσι ξεκινήσαμε.


Σήμερα μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι στήσαμε πλέον τὴ ζωή μας, ζοῦμε ἀξιοπρεπῶς καὶ ἐξασφαλίσαμε στὶς γενιὲς ποὺ ἀκολουθοῦν τὶς δυνατότητες νὰ προκόψουν. Ὁρόσημο τοῦ ριζώματος καὶ τῆς καρποφορίας μας ἐδῶ ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουμε πλέον ἰδιόκτητους ναοὺς καὶ πνευματικὰ κέντρα στὶς κυριώτερες πόλεις τῆς Γερμανίας. Ἡ Θεία Λειτουργία καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας τελοῦνται σχεδὸν παντοῦ, ὅπου ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Δημιουργήσαμε, ὅπως συνηθίζω νὰ λέω, μικρὲς πατρίδες. Ἂν ἀναλογιστοῦμε, μάλιστα, τὶς δυσκολίες τόσο τοῦ παρελθόντος ὅσο καὶ τοῦ παρόντος, δὲν θὰ εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα θαῦμα. Ἕνα θαῦμα ποὺ ὀφείλεται στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς χάρισε τὰ πάντα, ἀλλὰ καὶ στὸ φιλότιμο μυριάδων ἀνθρώπων, ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων, ποὺ συνέβαλαν μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ αὐτοθυσία στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο.


Μὲ τὸ μήνυμά μου αὐτὸ θέλω νὰ δοξολογήσω τὸν Κύριο τῆς δόξης γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς ἔδωσε νὰ μετατρέψουμε τὸ πικρὸ σὲ γλυκύ, ἀπὸ ἀπόδημοι νὰ γίνουμε μόνιμοι καὶ ἰσότιμοι πολίτες καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ δίνουμε τὴν ὀρθόδοξη μαρτυρία στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης. Θέλω νὰ ἐκφράσω βαθιὰ εὐγνωμοσύνη καὶ πηγαία εὐχαριστία σὲ ὅλους ἐσᾶς, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα ἕως σήμερα σταθήκατε συνεργάτες καὶ συμπαραστάτες, ἠθικὰ καὶ ὑλικά, στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου στὴ Γερμανία. Ἰδιαίτερη εὐχαριστία ὀφείλω καὶ στὶς ἀδελφές μας Ἐκκλησίες τῆς χώρας αὐτῆς, ποὺ μᾶς βοήθησαν ἔμπρακτα: κτηριακά, οἰκονομικὰ καὶ συμβουλευτικά. Προσεύχομαι γιὰ τὶς θεοφιλεῖς ψυχὲς ὅσων δὲν βρίσκονται πλέον ἀνάμεσά μας καὶ ἀναπαύονται εἴτε στὰ πάτρια χώματα εἴτε στὰ κοιμητήρια τῆς νέας πατρίδας μας. Εὔχομαι καὶ προσεύχομαι νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὶς ὑποδομὲς τῆς Ἐκκλησίας μας στὴ Γερμανία, νὰ διατηρηθοῦν, νὰ αὐξηθοῦν καὶ νὰ ἀποτελοῦν πάντοτε καταφύγιο πίστης, ἐλπίδας καὶ ἀγάπης γιὰ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γιὰ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Νὰ ὑπενθυμίζουν καὶ νὰ προσφέρουν, στοὺς καιροὺς τῆς ἀποϊεροποίησης τῶν πάντων καὶ τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ Θεοῦ, τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἁγιότητας, τὴ μεταμορφωτικὴ δύναμη τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης, τὴν καταξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ καὶ πάλι θερμὰ νὰ συμβάλουμε ὅλοι μὲ τὸ νὰ γίνουμε ἐθελοντικὰ συνδρομητὲς στὴν ἐνορία μας.

Τὸ μυστικὸ τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσής μας ἦταν ἀνέκαθεν ἡ ἁπλότητα, ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά, ἡ συμπάθεια καὶ ἡ συμπαράσταση ἰδίως στὸν ἀδύναμο καὶ πεσμένο συνάνθρωπο. Μ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦμα θὰ ἤθελα νὰ γιορτάσουμε καὶ τὴν 60ὴ ἐπέτειο τῆς ἱδρύσεως τῆς Μητροπόλεώς μας. Νὰ γιορτάσουμε οἰκογενειακά, στὶς κατὰ τόπους ἐνορίες μας, μὲ ἔμπνευση ἀλλὰ καὶ λιτότητα, μὴ ξεχνώντας ὅσους ὑποφέρουν δίπλα ἢ μακριά μας.


Ἀπὸ καρδιᾶς εὔχομαι σὲ ὅλους σας νὰ εἶστε ἑνωμένοι στὴ Μητέρα Ἐκκλησία μας, χαρούμενοι σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς σας καὶ νὰ ἔχετε πάντοτε ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ!


Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2023


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ


+ ὁ Γερμανίας ΑὐγουστῖνοςΠρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2024

Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης Aὐγουστίνου Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Σήμερα ὁλοκληρώνεται ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα. Στὸ ταξίδι αὐτό, κατὰ τὴ Μ. Σαρακοστὴ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣ

Komentarze


bottom of page