top of page
Αναζήτηση

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2022

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου


* * *


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!


Σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους καὶ ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τελοῦμε στὶς ἐκκλησίες μας τὴν Θεία Λειτουργία ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του καὶ τελεῖται συνολικὰ δέκα φορὲς τὸν χρόνο. Οἱ εὐχὲς αὐτῆς τῆς Λειτουργίας ἔχουν μοναδικὴ ὀμορφιά. Ἂς ξεκινήσουμε, λοιπόν, τὴ νέα χρονιὰ μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν προσευχὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων, γυρισμένα στὴ γλώσσα ποὺ μιλοῦμε σήμερα.


«Σὲ παρακαλοῦμε ἀκόμη, θυμήσου, Κύριε, τὴν ἁγία σου καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ ἕνα ὣς τὸ ἄλλο σημεῖο τοῦ κόσμου, καὶ χάρισε τὴν εἰρήνη σ᾽ αὐτὴν ποὺ τὴν συνέστησες μὲ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου.


Θυμήσου, Κύριε, καὶ ὅσους ἐργάζονται καὶ καρποφοροῦν τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἔργα στὶς ἅγιές σου Ἐκκλησίες, καὶ ὅσους θυμοῦνται καὶ ἐλεοῦν τοὺς φτωχούς· ἀντάμειψέ τους μὲ τὶς πλούσιες καὶ οὐράνιες δωρεές σου· χάρισε σ᾽ αὐτοὺς ἀντὶ γιὰ τὰ ἐπίγεια τὰ οὐράνια, ἀντὶ γιὰ τὰ πρόσκαιρα τὰ αἰώνια, ἀντὶ γιὰ τὰ φθαρτὰ τὰ ἄφθαρτα.


Θυμήσου, Κύριε, καὶ τὸν λαὸ ποὺ παρευρίσκεται τώρα στὸν ναό, καθὼς καὶ ὅσους γιὰ κάποια εὔλογη αἰτία δὲν μπόρεσαν νὰ ἔλθουν σήμερα ἐδῶ, καὶ ἐλέησε καὶ αὐτοὺς καὶ ἐμᾶς μὲ τὸ μεγάλο καὶ ἄπειρο ἔλεός σου. Γέμισε τὰ σπίτια τους μὲ κάθε ἀγαθό· διατήρησε τὶς οἰκογένειές τους μὲ εἰρήνη καὶ ὁμόνοια· ἀνάθρεψε τὰ νήπια· παιδαγώγησε τοὺς νέους· βοήθησε στὴν δύσκολη φάση τῆς ἡλικίας τους τοὺς γέροντες· ἐνίσχυσε τοὺς ὀλιγόψυχους, ποὺ ἔχουν ἀποθαρρυνθεῖ ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ ζωή· περιμάζεψε τοὺς διασκορπισμένους· ἐπανάφερε ὅσους πλανήθηκαν ὡς πρὸς τὴν πίστη τους καὶ ἐπανασύνδεσέ τους μὲ τὴν ἁγία σου καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ περιλαμβάνει ὅλους τοὺς πιστοὺς σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους σου.


Ταξίδεψε μαζὶ μὲ ὅσους ταξιδεύουν στὴν θάλασσα· συνόδευσε τοὺς ὁδοιπόρους· προστάτευσε τὶς χῆρες· ὑπεράσπισε τὰ ὀρφανά· σῶσε τοὺς αἰχμαλώτους· θεράπευσε τοὺς ἀσθενεῖς. Θυμήσου, Κύριε, καὶ ὅσους ἀδελφούς μας καταδικάζονται ἀδίκως καὶ ὁδηγοῦνται γιὰ νὰ ἐργάζονται σὲ μεταλλεῖα, σὲ βαρειὲς δουλειὲς καὶ ἐξορίες, καὶ ὅσους βρίσκονται σὲ μεγάλη θλίψη, ἀνάγκη καὶ δύσκολη περίσταση, καὶ ὅλους γενικῶς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τὴν μεγάλη σου εὐσπλαχνία· καθὼς καὶ ὅσους μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλὰ καὶ ὅσους μᾶς μισοῦν, καὶ ὅσους ζήτησαν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἀνάξιους νὰ προσευχόμαστε γι᾽ αὐτούς.


Θυμήσου, Κύριε ὁ Θεός μας, καὶ ὅλον τὸν λαό σου, καὶ σ᾽ ὅλους σκόρπιζε τὸ πλούσιό σου ἔλεος, ἐκπληρώνοντας στὸν καθένα τὰ αἰτήματα γιὰ τὴν σωτηρία του. Καὶ ὅσους ἐμεῖς δὲν μνημονεύσαμε, εἴτε ἐπειδὴ ἀγνοοῦμε τὰ ὀνόματά τους εἴτε ἐπειδὴ τὰ λησμονήσαμε ἢ δὲν προλάβαμε νὰ τὰ ἀναφέρουμε διότι εἶναι πολλά, ἐσὺ ὁ Θεός μας θυμήσου τους, ἀφοῦ γνωρίζεις τοῦ κάθε ἀνθρώπου τὴν ἡλικία καὶ τὸ ὄνομα, καὶ βέβαια τὴν ζωή του ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του.

Διότι ἐσὺ εἶσαι, Κύριε, ἡ μοναδικὴ βοήθεια ἐκείνων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν καμιὰ ἄλλη βοήθεια σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο· εἶσαι ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα τῶν ἀπελπισμένων· ὁ σωτήρας τῶν δοκιμαζομένων, τὸ λιμάνι ὅσων ταξιδεύουν μέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς, ὁ ἰατρὸς τῶν ἀσθενῶν. Ἐσύ, Κύριε, ὁ ἴδιος γίνε τὰ πάντα γιὰ ὅλους, διότι ἐσὺ γνωρίζεις καλὰ τὸν καθένα καὶ τὸ αἴτημά του, τὴν οἰκογένεια καὶ τὶς ἀνάγκες του. Γλύτωσε, Κύριε, τὴν πόλη αὐτή, καὶ κάθε πόλη καὶ χώρα, ἀπὸ πεῖνα, ἐπιδημία, σεισμό, καταποντισμό, πυρκαγιά, σφαγή, ἐχθρικὴ ἐπιδρομὴ καὶ ἐμφύλιο πόλεμο.


Ἔλα νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖς, Κύριε, μὲ τὴν μεγάλη σου ἀγαθότητα· φανερώσου σ᾽ ἐμᾶς μὲ τὸ μεγάλο σου ἔλεος· χάρισέ μας ἀνέμους καὶ καιροὺς εὐνοϊκοὺς καὶ ὠφέλιμους· στεῖλε μας στὴ γῆ βροχὲς ἤρεμες καὶ κατάλληλες γιὰ καρποφορία· εὐλόγησε τὶς ἐποχὲς τοῦ ἔτους μὲ τὴν μεγάλη σου καλοσύνη. Ὅλους ἐμᾶς δέξου μας στὴν Βασιλεία σου καὶ ἀνάδειξέ μας υἱοὺς φωτὸς καὶ υἱοὺς ἡμέρας, ποὺ θὰ ἐργαζόμαστε ἔργα φωτεινά, εὐάρεστα σὲ σένα. Χάρισέ μας, Κύριε καὶ Θεέ μας, τὴν δική σου εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη, διότι ὅλα τὰ πρόσφερες σ᾽ ἐμᾶς γιὰ τὴν δική μας σωτηρία».


Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ ἁγίου προσευχόμαστε σὲ κάθε Θ. Λειτουργία ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του καὶ φυσικὰ ἀναρωτιόμαστε: τί θὰ ἔλεγε καὶ τί θὰ ἔκανε ὁ ἅγιος σήμερα, στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας; Ἡ ἀπάντηση σ᾽ αὐτὴν τὴν ἐρώτηση εἶναι εὔκολη, διότι ἀπὸ τὸν βίο τοῦ Μ. Βασιλείου γνωρίζουμε πώς - μεταξὺ πολλῶν ἄλλων θεάρεστων ἔργων - φρόντιζε τοὺς ἀρρώστους τῆς ἐποχῆς του. Μιμούμενος τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ περιέθαλπε ἀκόμα καὶ ὅσους νοσοῦσαν ἀπὸ λέπρα. Τοὺς φρόντιζε ὁ ἴδιος προσωπικά, ἂν καὶ ἡ ἐπιδημικὴ αὐτὴ νόσος ἦταν τότε μεταδοτικὴ καὶ ἀνίατη. Ἡ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ μόλις ἀκούσαμε, συμπληρώνεται μὲ τὴν ἔμπρακτη φροντίδα, τὴν ἀλληλέγγυα καὶ ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ τὴν ὁλόψυχη παρηγορία τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἐπιζώντων. Καὶ ἀκριβῶς σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο μποροῦμε νὰ βροῦμε καὶ τὴν δική μας ἀποστολή, εἰδικὰ μάλιστα στὸ νέο ἔτος!


Μὲ τὸν Μ. Βασίλειο ὡς πρότυπο γιὰ τὴν ζωή μας σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2022


Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας ΑὐγουστῖνοςΠρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2024

Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης Aὐγουστίνου Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Σήμερα ὁλοκληρώνεται ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα. Στὸ ταξίδι αὐτό, κατὰ τὴ Μ. Σαρακοστὴ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣ

Comments


bottom of page